دفتر کار مجازی - پیامک ایرانیان جدید
رویای داشتن دفتر کار در تهران به واقعیت پیوست !
دفتر کار مجازی پیامک ایرانیان , سیستم جدید این شرکت می باشد که اجازه می دهد هر شخصی در حیطه کاری خود یک دفتر کار داشته باشد. با استفاده از این سیستم می توانید بدون هزینه های میلیونی برای یک دفتر کار معمولی با 10 برابر هزینه کمتر یک دفتر کار مجازی برای پاسخ گویی , پشتیبانی , معرفی , فروش و بازاریابی محصول خود به مشتریان راه اندازی کنید.
دفتر کار خود را همیشه هر جایی که خواستید همراه خود ببرید و فقط به جذف مشتری هر چه بیشتر بیندیشید.
برای هر بخش یک دپارتمان تعریف کنید و ...
اطلاعات بیشتر ... ثبت نام

نام جومینــا اعتبار ماست ...

آخرین پل های ارتباطی

 • Irpnewslettr

 • Boxsmsvery

 • Virtumart2sms

 • Usertosms

 • Irpnewslettnoxer

 • Vb Sms

 • data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAJEAAAAAAP///////wAAACH5BAEHAAIALAAAAAABAAEAAAICVAEAOw==
 • data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAJEAAAAAAP///////wAAACH5BAEHAAIALAAAAAABAAEAAAICVAEAOw==
 • data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAJEAAAAAAP///////wAAACH5BAEHAAIALAAAAAABAAEAAAICVAEAOw==
 • data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAJEAAAAAAP///////wAAACH5BAEHAAIALAAAAAABAAEAAAICVAEAOw==
 • data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAJEAAAAAAP///////wAAACH5BAEHAAIALAAAAAABAAEAAAICVAEAOw==
 • data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAJEAAAAAAP///////wAAACH5BAEHAAIALAAAAAABAAEAAAICVAEAOw==

برخی از مشتریان ما :

 • Athar
 • Azad
 • Bahman
 • Bmi
 • Kanoon
 • Maskanmehr
 • data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAJEAAAAAAP///////wAAACH5BAEHAAIALAAAAAABAAEAAAICVAEAOw==
 • data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAJEAAAAAAP///////wAAACH5BAEHAAIALAAAAAABAAEAAAICVAEAOw==
 • data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAJEAAAAAAP///////wAAACH5BAEHAAIALAAAAAABAAEAAAICVAEAOw==
 • data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAJEAAAAAAP///////wAAACH5BAEHAAIALAAAAAABAAEAAAICVAEAOw==
 • data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAJEAAAAAAP///////wAAACH5BAEHAAIALAAAAAABAAEAAAICVAEAOw==
 • data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAJEAAAAAAP///////wAAACH5BAEHAAIALAAAAAABAAEAAAICVAEAOw==